Všeobecné podmínky

I. Úvodní ustanovení
Cestovní kancelář AWERTOUR, spol. s r. o. v Bratislavě (dále jen CK) zabezpečuje všechny druhy služeb cestovního ruchu pro domácí i zahraniční klienty. Služby zabezpečuje přímo nebo zprostředkováním přes jiné cestovní kanceláře či agentury.

II. Cestovní smlouva
Cestovní smlouva vzniká přijetím závazné přihlášky na zájezd a uhrazením zálohy nebo plné ceny zájezdu. Jejím obsahem je poskytnutí služby cestovního ruchu v rozsahu a za podmínek uvedených v nabídkách zájezdů a upřesněných v podrobných pokynech pro účastníka zájezdu.

III. Přihlášky a úhrady
K přihlášení na zájezd je nutné, aby jednotlivec podal řádně vyplněnou přihlášku na tiskopisu CK nebo organizace vystavila objednávku. Za správnost údajů uvedených v přihlášce, resp. objednávce, zodpovídá v plném rozsahu objednatel (klient). Za neplnoleté děti podepisuje přihlášku zákonný zástupce. Převzetí písemné přihlášky a dalších potřebných dokladů odsouhlasí CK potvrzením. Při podání přihlášky, resp. objednávky, je klient povinen uhradit zálohu ve výši 50 % ceny zájezdu. Doplatek do plné výše je klient povinen uhradit nejpozději 40 dní přede dnem nástupu na zájezd, pokud nebylo dohodnuto jinak.

IV. Ceny zájezdů
Všechny ceny jsou kalkulované dle devizového kurzu ke dni 30. 10. 2015 (devizy prodej). CK si vyhrazuje právo upravit cenu zájezdu a dopravy v případě závažných okolností (změny kurzu Euro/USD, resp. Euro/Kč o více jak 5%, dále výrazné změny cen letecké a autokarové dopravy, změny daňových předpisů apod.). Tuto změnu je CK povinna oznámit klientovi nejpozději 14 dní před nástupem na zájezd. CK je oprávněná zájezd zrušit, pokud není dodržený minimální počet účastníků. Klient o tom musí být informován nejpozději 14 dní před započetím zájezdu. V tom případě CK nabídne zákazníkovi náhradní termín zájezdu nebo zákazník obdrží zpět úhradu za objednané služby. Zákazník nemá nárok na další náhrady. CK si vyhrazuje právo na plné anebo částečné odstoupení od smlouvy se zákazníkem v případech, které nemůže ovlivnit. Jedná se hlavně o změnu letecké společnosti a typu letadla, změnu termínu odjezdu, změnu pořadí jednotlivých bodů programu během zájezdu, změnu hotelu. CK neručí za následky stávek, povstání, válek, nepříznivých povětrnostních podmínek, přírodních katastrof, dopravních kolapsů a zdržení na státních hranicích. Náklady účastníka, které vznikly v těchto případech, CK nehradí.

V. Cestovní doklady
Každý účastník zahraničního zájezdu musí mít vlastní cestovní pas s platností minimálně 6 měsíců od termínu ukončení zájezdu. 

Stornovací podmínky
Zrušení přihlášky nebo objednávky na zájezd je klient povinen podat písemně. V takovém případě je však povinen uhradit všechny náklady, které v důsledku storna vznikly. Při odeslání písemného storna zájezdu poštou je pro stanovení stornovacího poplatku rozhodující datum odeslání, při osobním předáním storna datum uvedené ve stornovacím listu. 

Při zrušení účasti na zájezdu si CK účtuje za každou přihlášenou osobu následující stornovací poplatky:

1) Základní režijní stornovací poplatek 550,- Kč na osobu se účtuje po zařazení do příslušného zájezdu.
2) Základní režijní stornovací poplatek 4 000,- Kč v případě zrušení objednávky kolektivem (nad 20 osob) po jejím potvrzení.
3) Zvýšený stornovací poplatek se účtuje ve výši skutečně vzniklých nákladů, nejméně však: 
a) 20 % z ceny zájezdu při zrušení účasti od 40 do 31 dní před odjezdem zájezdu,
b) 30 % z ceny zájezdu při zrušení účasti od 30 do 15 dní před odjezdem zájezdu,
c) 50 % z ceny zájezdu při zrušení účasti od 14 do 7 dní před odjezdem zájezdu,
d) 100 % z ceny zájezdu při zrušení účasti 6 dní a méně, před odjezdem zájezdu.
4) Zvýšený stornovací poplatek se účtuje, pokud dojde k neúčasti na zájezdu z těchto důvodů:
– klient či organizace uvede nesprávné a neúplné údaje na přihlášce nebo na jmenném seznamu,
– v termínech určených CK nepředloží cestovní doklady při zájezdech do států s vízovou povinností,
– se klient ve stanovený den a hodinu nedostaví k odjezdu, ačkoli ho CK řádně uvědomila,
– je účastník vrácen z hranic pro nedodržení pasových, devizových nebo jiných předpisů,
– žádost organizace o změnu termínu zájezdu, který organizace objednala a byl CK potvrzený, nezbavuje organizaci povinnosti platit stornovací poplatek, pokud organizace zájezd zruší.

Klient má právo oznámit v CK, že se zájezdu namísto něho zúčastní jiná osoba 48 hodin před nástupem na zájezd, pokud tomu nebrání některé podstatné skutečnosti, např. vyřízení pobytových nebo tranzitních víz, případně jiné opodstatněné skutečnosti.

VI. Pojištění
Na požádání zprostředkuje CK komplexní cestovní a zdravotní pojištění u pojišťovny Allianz-Slovenská pojišťovna a.s. Přesné znění pojistné smlouvy a alternativy pojištění jsou k dispozici v CK.

VII. Reklamace služeb
CK zodpovídá objednavateli za porušení závazků vyplývajících z uzavřené smlouvy bez ohledu na to, zda tyto závazky má splnit cestovní kancelář nebo jiní dodavatelé služeb poskytovaných v rámci zájezdu. Objednavatel uplatní právo na odstranění chybně poskytnuté služby bezodkladně, a to u dodavatele služby nebo u pověřeného zástupce CK. O uplatnění tohoto práva je potřebné pořídit písemný záznam ve spolupráci se zástupcem, resp. delegátem cestovní kanceláře. Pokud nesplní CK povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo ze zákona řádně a včas, musí objednavatel uplatnit svoje právo písemně, bezodkladně, nejpozději však do tří měsíců od skončení zájezdu, nebo v případě, že se zájezd neuskuteční, ode dne, kdy měl zájezd skončit podle smlouvy, jinak právo zaniká. Na uznání nároků při chybně poskytnuté službě předloží objednavatel písemný záznam pořízený ve spolupráci se zástupcem resp. delegátem CK. 

VIII. Zodpovědnost během zájezdu
Účastník, který na zájezdu poruší zákonné předpisy příslušného státu, nerespektuje program zájezdu, odmítá se řídit pokyny průvodce, může být vyloučen z pokračování zájezdu a vrácen na vlastní náklady zpět, přičemž ztrácí nárok na náhradu za nevyužité služby.

IX. Zdravotní záležitosti, škody 
Každý zákazník cestuje s vědomím svého zdravotního stavu a je srozuměn s tím, že veškeré náklady na lékařské služby a léčení v zahraničí hradí sám. Zákazník je povinen nahradit škodu, kterou způsobil v průběhu dopravy a pobytu v dopravním prostředku a v ubytovacím zařízení. V případě, že cestující v průběhu zájezdu ztratí doklady nebo jsou mu odcizeny, je povinen si na zpáteční cestu zabezpečit nové (náhradní) doklady sám a na vlastní náklady. Zákazník se může v tomto případě obrátit na průvodce se žádostí o pomoc při získání nových nebo náhradních dokladů na zpáteční cestu. 

X. Zvláštní služby
Zvláštní služby nejsou součástí zájezdu. Tyto služby platí zákazník zvlášť (jednolůžkový pokoj, zvláštní strava, zabezpečení víz, zabezpečení dopravy do místa odletu, ubytování před odletem v místě odletu apod.). Zákazník může svoje požadavky uvést při podání přihlášky a tyto zaplatit současně při úhradě zálohy nebo doplatku ceny zájezdu.

XI. Souhlas se zpracováním osobních údajů
11.1.Podpisem cestovní smlouvy dává objednavatel CK výslovný souhlas na zpracování svých osobních údajů uvedených ve smlouvě a v dalších dokladech spojených se zájezdem ve smyslu příslušných všeobecně závazných předpisů. Účelem zpracování těchto osobních údajů je vytvoření podmínek pro splnění závazků CK vyplývajících z cestovní smlouvy, zejména zabezpečení kontaktu na objednavatele a ostatní účastníky zájezdu a zpracování podkladů potřebných pro obstarání služeb, které jsou součástí zájezdu. 
11.2. Souhlas objednavatele se vztahuje na: 
11.2.1. získávání, shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, vyhledávání a prohlížení osobních údajů uvedených v cestovní smlouvě a dalších dokladech spojených se zájezdem CK. 
11.2.2. využívání výše uvedených osobních údajů v CK na kontaktování účastníků zájezdu v souvislosti s objednaným zájezdem, a to v době před začátkem zájezdu i po jeho skončení. 
11.2.3. využívání výše uvedených osobních údajů v CK při zpracování podkladů potřebných pro zajištění služeb, které jsou součástí zájezdu a jejich poskytování všem smluvním partnerům CK, včetně zahraničních, kteří poskytují tyto služby za účelem jejich řádného a včasného poskytnutí. 
11.2.4. využívání výše uvedených osobních údajů v CK na řešení všech dalších otázek smluvního vztahu založeného cestovní smlouvou. 
11.3. Souhlas objednavatele je platný až do úplného vypořádání vzájemných práv a povinností smluvních stran cestovní smlouvy. 
11.4. Ve vztahu k osobám uvedeným v cestovní smlouvě, které smlouvu nepodepsaly, osoba podepisující smlouvu potvrzuje, že má souhlas těchto osob na poskytnutí jejich osobních údajů CK za účelem jejich zpracování podle bodů 11.1.až 11.3.těchto všeobecných smluvních podmínek, jinak zodpovídá za škodu, která CK vznikne. 

XII. Závěrečné ustanovení
Všeobecné a záruční podmínky CK jsou platné pro účast na všech jejích zájezdech a jsou součástí přihlášky nebo objednávky. Objednavatel hromadného zájezdu se podpisem na potvrzení objednávky zavazuje informovat ostatní účastníky zájezdu o těchto podmínkách. Všeobecné a záruční podmínky cestovní kanceláře AWERTOUR, spol. s r.o. nabývají platnosti dnem podpisu přihlášky klientem a potvrzením přihlášky ze strany CK. 

V Bratislavě dne 30. října 2015, za cestovní kancelář AWERTOUR, spol. s r.o. Ing. Vladimír Maštrla, jednatel


Proč si rezervovat zájezd u nás?

  • Dostupné ceny pro každého
  • Rezervace zájezdu online
  • Letecká a autobusová doprava


Máte otázky ?

Neváhejte nám zavolat. Jsme tým odborníků na zájezdy rádi Vám ochotně poradíme.

+420 731 626 506

info@awertour.cz